REGULAMIN ZLOTU Festiwal Caravaningu w Energylandii
Data wydarzenia 19-21 Kwietnia 2024

Definicje Użyte W Regulaminie pojęcia oznaczają:

Użyte W Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Organizator – Camplex Sp. z o.o. 

2. Osoba uprawniona przez Organizatora (OUO) – osoby fizyczne, które w imieniu Organizatora pełnią funkcję jego pełnomocników w trakcie trwania zlotu;

3. Biuro zlotu – miejsce na terenie zlotu czynne w godzinach 8.00 – 20.00 w dniach podanych w komunikacie zlotowym,  w którym odbywa się rejestracja załóg przybywających na zlot

4. Uczestnik – osoba uczestnicząca w zlocie na podstawie dokonanej rejestracji i opłaceniu wpisowego;

5. Osoby Towarzyszące Uczestnikowi (OTU)– osoba uczestnicząca w zlocie na podstawie dokonanej przez Uczestnika rejestracji za którą Uczestnik dokonał opłaty wpisowego i za której działania i zaniechania bierze pełną odpowiedzialność regulaminową i cywilną;

6. Gość Uczestnika Zlotu – osoba niebiorąca udziału z zlocie, a przebywająca na terenie zlotu na podstawie zgłoszenia jej danych (imię i nazwisko) przez Uczestnika za której działania i zaniechania zapraszający ją Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność regulaminową i cywilną. Jej status potwierdza wydany identyfikator z napisem „GOŚĆ”;

7. Osoby uczestniczącej w zlocie – wszystkie osoby mające prawo przebywać na trenie zlotu w trakcie jego trwania;

8. Rejestracja – czynność prawna i faktyczna polegająca na sporządzeniu przez Organizatora listy Uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nr rejestracyjny samochodu, pocztowy adres korespondencyjny oraz OTU (imię i nazwisko). Organizator może odmówić rejestracji osobie co do której istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż nie będzie przestrzegała niniejszego regulaminu lub która była relegowana z poprzednio organizowanych zlotów;

9. Identyfikator Uczestnika – indywidualna plakietka/zawieszka jaką otrzymują Uczestnicy, Osoby Towarzyszące Uczestnikom oraz Goście Uczestników wydawana w chwili rejestracji przybycia na zlot w Biurze Zlotu;

10. Miejsce zlotu – teren wskazany przez Organizatora 

11. Czas zlotu – czas od rozpoczęcia działania Biura Zlotu do zakończenia zlotu

12. Komunikaty zlotowe – ogłoszenia Organizatora dotyczące zlotu przekazywane Uczestnikom, OTU i Gościom osobiście, w formie ulotek czy publikacji poprzez sieć internetową w sposób opisany poniżej;

13. Służby porządkowe – osoby fizyczne lub organizacje działające w imieniu Organizatora w celu utrzymania porządku i bezpieczeństwa wszystkich uczestników zlotu w trakcie trwania zlotu.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje zarówno Uczestników, OTU i Gości;

2. Osoby wymienione w pkt 1 obowiązani są także do przestrzegania regulaminów miejsc w których organizowane są zloty;

3. Niniejszy Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie internetowej Organizatora /  www.elcamperos.pl 

4. Dokonanie rejestracji przez Uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się przez niego, OTU i ewentualnych Gości z niniejszym regulaminem i stanowią ich zobowiązanie do jego przestrzegania;

5. Uczestnik zlotu, OTU i Gości zobowiązują się do współpracy i współdziałania z Organizatorem, OUO i służbami porządkowymi;

6. Uczestnikiem Zlotu może być każda osoba pełnoletnia, OTU mogą być osoby niepełnoletnie, pod warunkiem, że biorą udział w Zlocie pod opieką co najmniej jednego z opiekunów prawnych;

7. Uczestnicy mogą brać udział w Zlocie samodzielnie lub w załogach;

8. Niniejszy Zlot nie stanowi imprezy masowej.

9. Uczestnicy rejestrują swój udział w Zlocie poprzez udostępniony formularz.

10. Warunkiem poprawnej rejestracji jest opłacenie wpisowego.

Płatności
1. Dozwolone formy płatności:
– przelew na konto organizatora Camplex Sp. z o.o. 32-600 Oświęcim ul. Górnickiego 22 konto: PKO BP 42 1020 2384 0000 9002 0680 5073. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
– Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem serwisu BlueMedia.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.bluemedia.pl.
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu BlueMedia.pl.

Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
pl – spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.


Obowiązki Uczestników – zakazy, nakazy, sankcje

1. W trakcie trwania Zlotu zabrania się:

a. poruszania się pojazdami kempingowymi poza koniecznością dojazdu do przydzielonego miejsca postojowego i wyjazdu z terenu zlotu;

b. poruszania się pojazdami pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

c. rozpalania otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi; dopuszcza się gotowanie przy użyciu palników i kuchenek turystycznych;

d. zachowań stwarzających bądź mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, lub mienia innych osób uczestniczących w zlocie;

e. wnoszenia i posiadania broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych;

f. zaśmiecania terenu zlotu;

g. odtwarzania muzyki w zakresie pozwalającym na uznanie jej głośności za uciążliwą dla innych osób uczestniczących w zlocie;

h. spożywania napojów alkoholowych w ilości zagrażającej bezpieczeństwu osób uczestniczących w zlocie;

i. powodowanie hałasu w zakresie pozwalającym na uznanie jej głośności za uciążliwą dla innych osób uczestniczących w zlocie;

2. Na terenie zlotu w trakcie trwania Zlotu obowiązuje cisza nocna pomiędzy godz. 23.00 a 6.00 rano.

3. W razie rażącego naruszenia przez Uczestnika, OTU lub Gościa postanowień niniejszego Regulaminu, Organizatorowi lub OUO przysługują następujące uprawnienia mające na celu wyegzekwowanie przestrzegania niniejszego regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa:

a. Upomnienie

b. Relegowanie ze zlotu – w przypadku udzielenia upomnienia i braku zastosowania się do upomnienia, Organizator lub OUO może relegować taką osobę ze zlotu bez konieczności zwrotu wpłaconej opłaty. W takim przypadku w razie braku możliwości opuszczenia terenu zlotu przez Uczestnika wraz z pojazdem Organizatorowi lub OUO przysługuje prawo wyprowadzenia pojazdu poza teren zlotu.

c. Wezwanie policji – w przypadku braku możliwości wyegzekwowania nałożonych kar.

4. Organizator zastrzega sobie iż nie ponosi odpowiedzialności za mienie (kradzież, zniszczenie) osób uczestniczących w zlocie;

5. Organizator zastrzega sobie iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody osób trzecich wynikłe w wyniku działania osób uczestniczących w zlocie;

6. Każda z osób uczestniczących w zlocie ponosi odpowiedzialność cywilną za swoje działania lub zaniechania;

7. Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do poszanowania mienia publicznego, prywatnego, zachowania porządku publicznego. 

8.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich poleceń służb porządkowych : policji , pilota Zlotu, prowadzący Zlot, straży miejskiej.

9.Zlot jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem uczestników w czasie Zlotu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

10.Na terenie Zlotu obowiązują zasady dobrego wychowania, przyjaźni i dobrej zabawy. 

11.Wszelkie kwestie sporne, oraz inne sprawy nie uwzględnione w regulaminie należy zgłaszać do organizatorów.

12. Przy rejestracji w wyznaczonym przez organizatora miejscu przed wjazdem na teren zlotu uczestnik zobowiązany jest o podanie Imienia i Nazwiska podanego przy zakupie biletu a na prośbę organizatora ukazanie potwierdzenia zapłaty za bilet.

Przetwarzanie danych osobowych (klauzula informacyjna RODO) i zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Organizator informuje:

1. Administratorem Państwa danych Organizator;

2. Dane przekazywane są przez Uczestników w związku z rejestracją uczestnictwa w zlocie oraz uiszczeniem opłaty;

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w zlocie.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu rejestracji Uczestników oraz ich uczestnictwa w zlocie;

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji Zlotu oraz rozpatrywania ewentualnych roszczeń;

6. Uczestnik oświadcza i zapewnia, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi oraz, iż są one zgodne z prawdą.

7. Dane osobowe uzyskane przy zgłoszeniu są wykorzystywane w celach ewidencyjnych, reklamowych i marketingowych

8. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie:

a. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, które uczestniczą w wykonaniu wiążącej nas z Państwem „umowy” tj. naszym agentom pośredniczącym w zawarciu i wykonaniu umowy, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, podwykonawcom, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

b. Innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu tj.: podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności.

9. Informujemy, że. nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ( EOG).

10. Informujemy, że przy przetwarzaniu danych osobowych, nie korzystamy z profilowania jak również innego sposobu zautomatyzowanego przetwarzania danych.

11. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

12. Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wnioski w  tej sprawie należy kierować na adres email info@camplex.pl Po przyjęciu wniosku jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

13. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawa prawną wykorzystania danych jest uzasadniony interes administratora lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, ze wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

14. Informujemy, że mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, ze przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

15. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania przez Państwa danych osobowych prosimy o kontakt:info@camplex.pl 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania i wykorzystania materiałów filmowych i fotograficznych, dokumentujących przebieg zlotu dla celów dokumentacyjnych, reklamowych i marketingowych. Uczestnictwo w Zlocie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika utrwalonego w wykonanych materiałach filmowych i fotograficznych, dla celów reklamowych i marketingowych zlotu i działalności Organizatora

2. Prawo opisane w pkt 1. Jest prawem wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z wizerunkiem uczestników zlotu bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

3. Zgoda niniejsza obejmuje przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) zgodnie z powyższa klauzulą informacją o przetwarzaniu danych osobowych.